Thảo luận một số vấn đề về quy định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP từ ngày 01/07/2022.

Cốt lõi của việc tăng lương là tạo thu nhập cho người lao động tham gia vào quá trình sản xuất một cách bền vững, vì vậy mà việc điều chỉnh tiền lương cũng làm tăng niềm tin, tạo cơ hội cho người lao động gắn bó với DN. Vậy với những thay đổi tiền […]