Hướng dẫn Liên thông và Nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất năm 2022.

Căn cứ theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Để triển khai thực hiện theo Điều 4 của Nghị định này, Sở Lao động – […]